นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
 
   
......
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย

   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน เมษายน  2559  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 48 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 47 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 46 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  รพ.ท่าโรงช้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174  ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ท่าฉาง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  รพ.ท่าโรงช้างฯ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  รพ.ท่าโรงช้างฯ
ประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 2 ชั้น 23 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,015  ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย ์จำนวน 9 รายการ ตามแผนงบบริการทางการแพทย์ฯ  รพ.ชัยบุรี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือโรงเก็บวัตถุดิบสมุนไพร รพ.ท่าฉาง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครั้งที่ 2
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รพ.พระแสง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ  รพ.คีรีรัฐนิคม
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งปากฯ  รพร.เวียงสระ
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ไชยาฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.วิภาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,780 ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ท่าโรงช้าง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,482  ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366  ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพร.เวียงสระ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,380  ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ท่าโรงช้าง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678  ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน.......
...........................................................................................................................................
 
ับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จ้างเหมาบุคลากรตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรฯ  ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  นวก.พัสดุ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รพ.กาญจนดิษฐ์
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและ คสช.
สธ.แจ้ง2ข้อหาผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่สระบุรี กำชับ สสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งสายด่วน อย.1556 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2559)
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
   
       เอกสารชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 2560
      คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
      รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
       ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.2 (กันยายน 2559)
     ปีงบประมาณ 2560 .
             
          รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม
 
   
ประชุมติดตามสถานการณ์และสรุปผล
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
ประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
เร่งลงพื้นที่ออกหน่วยช่วยเหลือ/ให้กำลังใจ
ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.

ประชุมระบบบัญชาการเหตุการณ์
ด้านการแพทย์และสาธารณภัย

.
ร่วมใจเร่งช่วยเหลือเยี่ยวยาและ
ให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
ใช้เรือท้องแบนเข้าเขตพื้นที่น้ำท่วมหนัก
เพื่อสำรวจผู้ป่วย/ช่วยเหลือ/ให้กำลังใจ
ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

.
นพ.สสจ.สุราษฎร์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยช่วยเหลือ
/ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
ในหน่วยงานเขตรับผิดชอบสุขภาพที่ 11

.
ประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจาก
เขตสุขภาพที่ 11

.
โครงการพัฒนาสมุนไพรฯ และกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ร่วมปลูก/แจกกล้าไม้สมุนไพรไทย
.
ร่วมกิจกรรมแปรขบวนอักษร
"รวมพลังแห่งความภักดี"
และกิจกรรมปฏิญาณตน
เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

.
ออกหน่วยปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.
.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.