นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย

   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน เมษายน  2559  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 37 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 36 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 35 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  รพ.ท่าชนะ
สอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ท่าโรงช้าง
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ของ รพ.กาญจนดิษฐ์
ู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ  รพ.ท่าโรงช้าง
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ  รพ.ท่าโรงช้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปลอดเชื้อของ รพ.สต.บางใบไม้ อ.เมือง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพร.เวียงสระ.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร รพ.ท่าฉาง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
การสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน  รพ.พระแสง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร   รพ.ท่าฉาง   1 ชุด
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 รพ.ไชยา

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการและจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินราชการ
 ของ สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จำนวน 1 รายการ ของ รพ.พระแสง โดยวิธีสอบราคา
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  จำนวน 10 รายการ ของ รพ.พระแสง โดยวิธีสอบราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)  สสจ.สฎ.
ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  สสจ.สฎ.
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ค.58 - เม.ย. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ครั้งที่ 2
 
   
...........................................................................................................................................
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวันเวลาสถานที่ฯ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน (เงินบำรุง)  รพ.เคียนซา
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและ คสช.
สธ.แจ้ง2ข้อหาผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่สระบุรี กำชับ สสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งสายด่วน อย.1556 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2559)
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ >> สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
ประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ
 
   
  ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.1 (มกราคม 2559)
     ปีงบประมาณ 2559
.

       เล่มยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี  2559 (ฉบับเต็ม)       
 
   
ประชุมวิชากาสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปี2559

.
โครงการ การจัดการความรู้
การดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
และด้านสุขภาพจิตชุมชน

.
ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
โดยการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่11

.
กิจกรรมรณรงค์โครงการควบคุม
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

.
รณรงค์ตามโครงการป้องกัน
เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

.
ประชุมรับฟังข้อคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์ สาธารณสุข ปี 2560

.
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบ 2559

.
โครงการประชุม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ในระดับตำบล ปีงบฯ 2559

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.