นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย

   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน เมษายน  2559  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 20 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 18 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 17 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
   
ระเบียบวาระการประชุม กวป. พ.ค.59/รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ  รพ.วิภาวดี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.กาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน  รพ.กาญจนดิษฐ์
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบจ่ายแก๊สออกซิเจน (Pipe line O2) จำนวน 1 งาน  รพ.วิภาวดี
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 2 รายการ  รพ.กาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาโครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น
ดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed/digital radiography)
ของโรงพยาบาลจำนวน 15 แห่ง ใน จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ค.58 - เม.ย. 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ  ของ รพ.พระแสง
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ  ของ รพ.พระแสง
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว  จำนวน  45 รายการ    รพ.ชัยบุรี
การสอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักระดับ 1-2 จำนวน 4 หลัง   รพ.เคียนซา.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
   
...........................................................................................................................................
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ กำหนดวัน สถานที่ในการประเมินฯ  (พนักงานช่วยการพยาบาล รพ.ดอนสัก)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เกาะสมุย
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ >> สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
การประกวด "รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก"
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
 
 
   
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.1 (มกราคม 2559)
     ปีงบประมาณ 2559
.

       เล่มยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี  2559 (ฉบับเต็ม)       
 
   
อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการ
สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(SRRT)

.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การให้บริการคลินิกไร้พุงแบบมืออาชีพ

.
ประกวดนวัตกรรม ผลงานวิชาการ R2R
และเรื่องเล่าเร้าพลัง ดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
ระดับเขตสุขภาพที่ 11

.
โครงการอบรมปฐมนิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกัด
และการสัมมนาร่วมกัน
หลักสูตร"การเป็นข้าราชการที่ดี

.
กิจกรรมปั่นด้วยใจไปกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยกัน
.
จัดอบรมเรื่องลดอันตรายจากการใช้ยา
.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.