นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
 
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย

   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน เมษายน  2559  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 41 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 40 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 38 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.บ้านนาเดิม  1 หลัง และ สสอ.บ้านนาสาร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือผลิตยาสมุนไพร รพ.ท่าฉาง 1 ชุด
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือโรงเก็บวัตถุดิบสมุนไพร รพ.ท่าฉาง 1 ชุด โดยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ไชยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  ครั้งที่ 2
ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง รพ.เกาะเต่า  จำนวน 5 รายการ
ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา
ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ที่ รพ.ท่าโรงช้างฯ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)  สสจ.สฎ.
ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  สสจ.สฎ.
 
 
 
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน.......
...........................................................................................................................................
 
การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (คนที่ 2)
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและ คสช.
สธ.แจ้ง2ข้อหาผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่สระบุรี กำชับ สสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งสายด่วน อย.1556 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2559)
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ >> สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
   
  ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.1 (มกราคม 2559)
     ปีงบประมาณ 2559
.

 
   
ประชุมการอบรมวิชาการ
การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม
แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

.
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" ประจำปี 2559

.

ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุ่งสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน อำเภอท่าชนะ

.
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติฯ

.
ร่วมเปิดศูนย์บริการชุมชน
Bang Chana Drop in center

.
กิจกรรมรณรงค์โครงการ
ป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

.
โครงการอบรมระบบการบัญชาการ
เหตุการณ์ทางด้านการแพทย์แบะสาธารณสุข

.

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการ

.
่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
เขตสุขภาพที่ 11

.
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลแม่ข่าย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
ประชุมวิชากาสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปี2559

.
โครงการ การจัดการความรู้
การดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
และด้านสุขภาพจิตชุมชน

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.