นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2558
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

.........
   
 
   
 
 
 
   
 
 
ฉบับเดือน ตุลาคม 2557  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 19 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 18 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 17 ปี 2558
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
    แผ่นพับ: เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)
   
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน  รพ.กาญจนดิษฐ์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  รพ.ท่าโรงช้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้นล่าง  รพ.สต.กรูค  อ.พุนพิน
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ รพ.สต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารชั้นล่าง  รพ.สต.บางมะเดื่อ  อ.พุนพิน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   จำนวน 6 รายการ  รพ.กาญจนดิษฐ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  (อาคารจุดรับเรื่องร้องเรียนฯ)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ  รพ.คีรีรัฐนิคม.
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 5 รายการ  รพ.คีรีรัฐนิคม
สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า  รพ.ชัยบุรี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ครั้งที่ 3 (ยูนิตทำฟัน   รพ.สต.คันธุลี  อ.ท่าชนะ)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถบรรทุกขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ขับเคลื่อน 2 ล้อ
(4 ประตู) เกียร์กระปุก  จำนวน 1 คัน  รพ.เคียนซา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อาคารผู้ป่วยนอกฯ รพ.บ้านตาขุน)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพร ตอกเสาเข็ม ครอ พื้นที่่ใช้สอย 427 ตร.ม. ที่ รพ.ท่าฉาง
..........................................................................................................................................
 
 
 
   
 
 
...........................................................................................................................................
 
รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม ส 2
รายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับบุคลากร
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
ใบสมัครพนักงานราชการ.
   
...........................................................................................................................................
 
โครงการประกวดเรื่องเล่างาน...บันดาลใจ  ชิงรางวัล"ปากกาแก้ว   แวววรรณศิลป์"  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558)   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
ประชุมวิชาการ อยู่กับโรคเบาหวานให้ปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อน
เลื่อนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
การฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้สองอายุ
สมัครเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558
 
   
 
    คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข        ....ปีงบประมาณ2558   (ฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่่2 ธันวาคม 2557)
  
   

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.