นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2558
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

.........
   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน สิงหาคม 2558  
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2558  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 32 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 31 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 30 ปี 2558
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
   
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกรกฎาคม  2558
   
สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในที่ทำการ รพ.สต.ป่าเว อ.ไชยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างถมดิน  รพ.ท่าโรงช้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายการอุปกรณ์กายภาพ  รพ.ท่าโรงช้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ รพ.สต.ทุ่งรัง  อ.กาญจนดิษฐ์
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     รพ.ท่าชนะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  รพ.ท่าชนะ
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องรักษาพยาบาลและทำทางลาดผู้พิการ รพ.สต.เลม็ด  อ.ไชยา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 682 ตร.ม.  รพ.สต.พลายวาส
สอบราคาซื้อ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งขึ้นไป เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน รพ.สต.บ้านส้มปัง สสอ.ท่าชนะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  รพ.สต.บางกุ้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต รพ.สต.วัดประดู่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 1 รายการ   รพ.ท่าโรงช้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงคลินิกสุขภาพเด็กดี และห้องแยกโรคตึกผู้ป่วยนอกเด็ก  รพ.ท่าโรงช้าง
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด   รพ.ชัยบุรี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัว/อาหารฯ ที่ รพ.คีรีรัฐนิคม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถพยาบาล)ฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุก
หัวใจ จำนวน 1 คัน ของ รพ.คีรีรัฐนิคม  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้าง รพ.เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวน 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2)
..........................................................................................................................................
 
 
 
   
 
 
...........................................................................................................................................
 
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข)
ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานเกษตรฯ  รพ.ท่าฉาง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานเภสัชกรรม รพ.พุนพิน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานบริการ  รพ.ท่าโรงช้าง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานช่วยเหลือคนไข้  รพ.ชัยบุร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินฯ   ตำแหน่ง นิติกร
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุข)
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (นิติกร)
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุข)
ประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส
รายงานผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุการแพทย์ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558)   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
อบรมเรื่อง "วิธีการจัดระบบบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน"
การฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้สองอายุ
สมัครเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558
 
   
   
รายชื่อผู้เกษียณ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อปรับมาตรฐานการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.