นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

.........
   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน สิงหาคม 2558  
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2558  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 4 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 3 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 2 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านข้าง รพ.สต.คลองฉนาก อ.เมืองฯ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ  รพ.สต.สวนป่าพัฒนา ต.สาคู อ.พระแสง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัวฯ  รพ.กาญจนดิษฐ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมอาคารหลังเก่า รพ.สต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 8 รายการ   รพ.ท่าโรงช้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ  รพ.สต.คลองพา  อ.ท่าชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารด้านหน้า รพ.สต.ปากจ่าแก้ว ต.บางชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้ป่วยของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนยูง อ.เมืองฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วฯ รพ.สต.บางชนะ ม.2 ต.บางชนะ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 สสจ.สุราษฎร์ธานี
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว (กรณี รพ.มีบ่อบำบัดน้ำเสีย)(รวมโครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว+พื้นที่เกาะ 40%)เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตร.ม.รพ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน
อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
   
...........................................................................................................................................
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   (เภสัชกร)
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  รพ.เคียนซา (นักกายภาพบำบัด)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินฯ  (รพ.คีรีรัฐนิคม)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  รพ.เคียนซา (พนักงานซัพพลาย)
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  รพ.เคียนซา (ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) รพ.เคียนซา
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558)   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
สมัครเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558
   
       เล่มยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี  2559 (ฉบับเต็ม)       
 
   
 
ปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พร้อมสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

.
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเขตสุขภาพ
ปีงบ 2559

.
สสจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ปั่นจักรยาน
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พร้อมสำรวจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

.

รอง สสจ.สุราษฎร์ฯ ร่วมรายการ
แหลงข่าวเช้านี้ที่ NBTสุราษฎร์ธานี

.
โครงการพัฒนาผศักยภาพเครือข่ายดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2559

.
พิธีเปิดอาคารนายแพทย์ตัน วัชรสินธุ์ พ.ศ.2558
.
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบการ
ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
และน้ำแข็ง ปีงบประมาณ 2559

.
สสจ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2559

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.