นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2557
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2558
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงาน 3 ดี
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
   
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

 
 
 
 
.........
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
ฉบับเดือน มีนาคม 2557  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 35 ปี 2557
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 34 ปี 2557
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 32 ปี 2557
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
  แผ่นพับ: เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)
 
                รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนสิงหาคม 2557.     
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องช่วยหายใจ  จำนวน 2  เครื่อง       รพ.กาญจนดิษฐ์
ยกเลิกสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน  รพ.ชัยบุรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 ของ รพ.สต.หัวเตย ให้เป็นพื้นที่บริการทันตกรรม  จำนวน 1 งาน
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ  รพ.ท่าชนะ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน    รพ.ท่าชนะ
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชายหญิงและผู้พิการ ขนาดกว้าง 6.15 ม. ยาว 8.5 ม.  รพ.ดอนสัก
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (ระบบจ่ายน้ำภายใน)  ของ สสจ.สฎ.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอราคา  (อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง)  รพ.ท่าโรงช้าง)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
5,640 ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ที่ รพ.ท่าโรงช้าง จำนวน 1 หลัง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  (ครั้งที่ 2)  รพ.ท่าโรงช้าง
รายละเอียดและเงื่อนไขในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เอกสารเลขที่ 1/2557 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะเต่าฯ
........................................................................................................................................................
 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
 
   
 
 
........................................................................................................................................................
 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย    รพ.ท่าโรงช้าง
ใบสมัครพนักงานราชการ.
   
.....................................................................................................
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
ประชุมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลโรคมะเร็งยุคโรคไร้พรมแดน"  ครั้งที่ 3
อบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดและการแปรผลคลื่นหัวใจ"
Training แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นฯ
 
   
   
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็ก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557

.
โครงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
และยืนยันด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557

.
โครงการมหกรรมคุณภาพ ไร้รอยต่อ
Seamless Healthcare
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557

.
โครงการพัฒนาชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
และตลาดสด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2557

.
คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2557

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.