นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2558
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

.........
   
 
   
 
 
 
   
 
 
ฉบับเดือน ตุลาคม 2557  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
  คำแนะนำสำหรับประชาชน สรุปข้อสั่งการ/เอกสารเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (18มิ.ย.58)
คำแนะนำบุคลากรทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สื่อประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้
  รายชื่อแพทย์ให้คำปรึกษา แนวทางการวินิจฉัยและรักษา สื่อต้นแบบแผ่นพับ
  แนวทางการให้รหัสโรค มาตราฐานห้องแยกโรค  
       
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 25 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 24 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 23 ปี 2558
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
    แผ่นพับ: เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)
   
   
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ  จำนวน 1 คัน   รพ.ดอนสัก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ รพ.สต.คลองยา)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยด้านศัลยกรรมกระดูก รพ.กาญจนดิษฐ์)
สอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทำฟัน  จำนวน 1 ชุด  รพ.เคียนซา
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้าง รพ.เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวน 5 รายการ โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างรือถอนโรงจอดรถยนต์จำนวน 2 หลัง และทำการขนย้ายก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
จำนวน 1 หลัง ภายใน สสจ.สฎ. โดยวิธีพิเศษ
การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอนและรับซื้อเศษวัสดุจากการรื้อถอน  รพ.บ้านตาขุน
การสอบราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมสำนักงาน ของ รพ.สต.บางสวรรค์ ตามแบบเปลนท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  รพ.ท่าชนะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  รพ.ท่าชนะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา     รพ.ท่าฉาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน 9 รายการ  รพ.ดอนสัก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  รพ.วิภาวดี
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,326 ตร.ม.
(รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)  ที่ รพ.ไชยา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 4)
..........................................................................................................................................
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถพยาบาล) ฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ
จำนวน 1 คัน ของ รพ.คีรีรัฐนิคม  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัว/อาหาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 442 ตร.ม.ที่ รพ.คีรีรัฐนิคม จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
 
 
...........................................................................................................................................
 
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   (รพ.วิภาวดี).
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รพ.ดอนสัก
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่    รพ.ดอนสัก
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   (รพ.ท่าชนะ)
ัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   (รพ.บ้านนาเดิม)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   (รพร.เวียงสระ)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   (รพ.เคียนซา)
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี 2558
รายงานผลการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุการแพทย์ร่วมระดับเขตสุขภาพที่ 11
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558)   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
การอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง
การฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้สองอายุ
สมัครเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558
 
   
 
    คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข        ....ปีงบประมาณ2558   (ฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่่2 ธันวาคม 2557)
  
   

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.