นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
 
 
   
 
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
 
 
   
......
 
 
   
 
 
เอกสารการประชุม  EHA 
13  มีนาคม 2561 สุราษฎร์ธานี
การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง
ปี 2560)
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)
Version 2.3 ปี 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประจำป
ีงบประมาณ 2561
วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT
.........
เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
  ดูDownload ทั้งหมดที่นี่
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
   
   
   
   
 
  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 32  ปี 2561
  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 31  ปี 2561
  รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 29  ปี 2561
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2561 
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ไชยา  27 กย61

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ สสจ.สฎ.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25กย61
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.กาญจนดิษฐ์
25กย61
ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพ.บ้านนาสาร  21กย61 
 
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ไชยา
24กย61
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) รพ.กาญจนดิษฐ์
้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ยฯ
   
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ๊กซเรย์ CBCT  รพ.พุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด  รพ.ไชยา
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการงานทันตกรรม  รพ.พุนพิน
ู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในของ รพ.พระแสง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562  ฯ   รพ.ท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562  ฯ   รพ.ชัยบุรี
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซฒรั้ว รพสต.บ้านท่าไท อ.ท่าชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพ.ไชยา ปีงบประมาณ 2562
   
ัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลพื้นที่เกาะ อ.เกาะพะงัน
อาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,482 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.กาญจนดิษฐ์

่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม.  ฯ
รพ.สต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม  รพ.คีรีรัฐ
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ  รพร.เวีงสระ   1 เครื่อง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  รพ.ไชยา
ซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รพร.เวียงสระ จำนวน 1 เครื่อง
จัดซ์้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดดามกระดูกข้อสะโพก  รพ.ไชยา
  .... ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิ๊ก....   
รายละเอียดและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ  รพ.กาญจนดิษฐ์
ซื้อยาแคปซูล จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.ขมิ้นชันแคปซูล 12,000,000 แคปซูล 2.ฟ้าทะลายโจร
8,000,000 แคปซูล  ฯ     รพ.ท่าฉาง
ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารผู้ป่วย รพ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 รายการฯ
เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์  รพ.กาญจนดิษฐ์
 
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รพร.เวียงสระ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซค์พลาสม่า ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
รพ.พระแสง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ปรับปรุงร่างครั้งที่ 2)
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน..
...........................................................................................................................................
 
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   รพ.เคียนซา
ับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รพ.ท่าชนะ
การจ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
       ระดับอำเภอคลิ๊กที่นี่
ผลการดำเนินงานตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment: ITA)

       
1.การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/การจัดการเรื่องร้องเรียน
2.การกำหนดให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
3.การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน
4.รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน
5.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7.รายงานผลการวิเคราะห์ปผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2560
8.แผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
9.การร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2561   
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
   
  นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11
ประจำปี 2561
  ประชุม PMQA ประจำปี 2561
  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สสจ.สุราษฎร์ ประชุมหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
  คณะผู้บริหาร สสจ.สุราษฎร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนกลาง ,ส่วนภูมิภาค
ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะสมุย
  สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม เนื่องในวัน หมออนามัยแห่งชาติ
ประจำปี 2561
  สสจ.สุราษฎร์ ร่วมจัดโครงการอบรมติดตามงานคลีนิคหมอครอบครัว
(PCC:Primary Care Cluster) และงานปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 11
  ประชุม เตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดฯปี 2562
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผล
การดำเนินงานยาเสพติดประจำปี 2561 และจัดทำแผนงาน
ยาเสพติดประจำปี 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สสจ.สุราษฎร์ ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในกิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนินงาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีงบประมาณ 2561
  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการ ระดับเขตสุขภาพที่ 11
ปีงบประมาณ 2561
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 154 , 155
  E mail สนง.:suratthani.prov@mophegp.mail.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.