โหลดแบบป้าย : BIKE FOR DAD  ที่นี่      .
 
 
นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

.........
   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน สิงหาคม 2558  
ฉบับเดือน กรกฎาคม 2558  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 45 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 44 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 43 ปี 2558
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น  รพ.ท่าโรงช้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม.
รพ.สต.บ้านห้วยกรวด ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ1หลังด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม.
รพ.สต.คลองพา ต.คลองพา อ.ท่าชนะ 1 หลัง  ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตร.ม.
รพ.สต.สวนป่าพัฒนา ต.สาคู อ.พระแสง 1 หลัง  ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว (กรณี รพ.มีระบบบำบัดน้ำเสีย)
(รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว+พื้นที่เกาะ 40%) เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตร.ม.
รพ.เกาะพะงัน 1 หลังโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้นฯ
สสอ.เคียนซา 1 หลัง และ สสอ.เมืองฯ 1 หลัง  โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สตพ่วงพรหมคร อ.เคียนซา.
ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องให้ยริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการ  รพ.สต.หน้าเขา  อ.เคียนซา
ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารบริการผู้ป่วยแพทย์แผนไทย  รพ.สต.เขาตอก อ.เคียนซา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก หน่วยจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,280 ตร.ม.
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 1 หลัง โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
1,116 ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 หลังโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 
   
...........................................................................................................................................
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุ็ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา รพ.บ้านตาขุน และ รพ.ชัยบุรี
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเหมารายเดือนฯ  (นวก.สาธารณสุข  รพ.เคียนซา)
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558)   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด และการแปรผลคลื่นหัวใจ รุ่นที่ 11
ประชุมวิชาการนานาชาติ  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาการเด็กและครอบครัว
ประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลกับการทำงานในยุคสตวรรษที่ 21
การฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้สองอายุ
สมัครเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปี 2558
   
   
 
สสจ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ปีงบ 2559.

.
โครงการผนึกพลังเยาวชนไทย
ต้านภัยไข้เลือดออก
และประกวดโรงเรียนที่มีผลการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกดีเด่น ปีงบ 2558.

.
ทีมปั่นจักรยานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดยทีมหมอครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2559

.
ู้ว่าสุราษฯ ร่วมกับ นพ.สสจ.สุราษฎร์ฯ
ปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
พร้อมเครือข่ายทีมหมอครอบครัวสุราษฎร์ฯ
ปั่นสำรวจเส้นทางฯและเยี่ยม รพสต มะขามเตี้ย

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.