นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย

   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน เมษายน  2559  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
    วาระการประชุม กวป. ครั้งที่8 /2559  (1 ก.ค. 59)/รายงานการประชุม (กวป.) เดือนพฤษภาคม 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 20 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 18 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 17 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยเงินบำรุง รพ.เกาะพะงัน
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 218 รายการ   รพ.ท่าฉาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งงานระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการสอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ค.58 - เม.ย. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
   
...........................................................................................................................................
 
           ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของโรงพยาบาลวิภาวดีไปก่อน และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันสอบแล้ว
จะแจ้งให้ทราบ                          
              งานทรัพยากรบุคคล  21 มิ.ย. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
รพ.บ้านนาเดิม
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุข)
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
สธ.แจ้ง2ข้อหาผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่สระบุรี กำชับ สสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งสายด่วน อย.1556 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2559)
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ >> สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
 
 
   
  ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.1 (มกราคม 2559)
     ปีงบประมาณ 2559
.

       เล่มยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี  2559 (ฉบับเต็ม)       
 
   
สสจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุภาพ
หลักสูตร 150 ชั่งโมง สำหรับผู้ต้องขัง

.
สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทำขาเทียม
และเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานฯ


.
โครงการประชุมขับเคลื่อน
อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยืน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2559

.
ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
เขต 11,12 และระดับภาคใต้
.
ร่วมจัดโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2559. 
.
อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการ
สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(SRRT)

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.