นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2558
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงาน 3 ดี
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
   
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

 
 
 
 
.........
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
ฉบับเดือน ตุลาคม 2557  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 2 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 1 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 51 ปี 2557
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
    แผ่นพับ: เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)
   
   
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  5 รายการ  รพ.กาญจนดิษฐ์
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร  รพ.สต.บ้านห้วยใหญ่  ตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จำนวน 1 งาน
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 23 รายการ สำหรับ รพ.สต.ท่าสะท้อน,รพ.สต.ลีเล็ด   (รพ.พุนพิน)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ    รพ.ท่าชนะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รพ.กาญจนดิษฐ์
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง  รพ.ท่าชนะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า
(ครั้งที่ 2) รพ.บ้านนาเดิม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500kVA ) พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า รพ.บ้านนาเดิม
ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ  รพ.ชัยบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
745 ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ที่ รพร.เวียงสระ  จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  รพ.พระแสง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) โครงการจัดจ้างก่อสร้างโรงแปรรูปสมุนไพร รพสต.มะขามเตี้ย
จำนวน 1 หลัง ที่ รพ.สต.มะขามเตี้ย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
745 ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ที่ รพ.ท่าฉาง 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อ 1.เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่องปรับอากศขนาด
24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 3)   รพ.บ้านตาขุน
ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และขนาด
24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง)  รพ.บ้านตาขุน

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ผลิตยาสมุนไพร  รพ.ท่าฉาง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 5 รายการ   รพ.ดอนสัก
สอบราคาซื้อรถพยาบาลรับส่งผู้ป่วย (รถตู้) จำนวน 1 คัน รพ.ดอนสัก
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.
2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 162 ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ที่ี สสจ.สฎ. จำนวน 1 หลัง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยที่ รพ.สต.เหนือคลอง อ.เวียงสระ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ 2,174 ตร.ม.(รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ที่ รพ.บ้านตาขุน จำนวน 1 หลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644ตรม.
สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ครั้งที่ 2)

..........................................................................................................................................
 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11  รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     รพ.ท่าชนะ
การจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง ชนิดไฮเอ็น 2 หัวตรวจ จำนวน 1 รายการ  ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

   
 
 
...........................................................................................................................................
 
ใบสมัครพนักงานราชการ.
   
...........................................................................................................................................
 
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด  (ประกวดเพลงประจำสถาบัน/ภาพฝันฯ)
การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับบุคคลทั่วไป
ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 19
ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ว.การสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น
อบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดและการแปรผลคลื่นหัวใจ"
   
สร้างทีมหมอครอบครัว_FamilyCareTeam
   
   
 
    คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข        ....ปีงบประมาณ2558   (ฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่่2 ธันวาคม 2557)
  
   
สสจ.สุราษฎร์ธานีจัดประชุม
โครงการอบรมมาตรฐาน QA สู่การปฏิบัติ

.
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุ รพ.คีรีรัฐนิคม

.
โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส้วมสุขอนามัยมาตรฐาน HAS

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.