นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2558
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงาน 3 ดี
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
   
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

 
 
 
 
.........
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
ฉบับเดือน มีนาคม 2557  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 39 ปี 2557
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 38 ปี 2557
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 36 ปี 2557
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
    แผ่นพับ: เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)
 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนกันยายน  2557
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง  รพ.กาญจนดิษฐ์
สอบราคาจ้างผลิตสื้อสิ่งพิมพ์ ประเภทสารสารของ สสจ.สุราษฎร์ธานี  จำนวน 1 รายการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายนอกของ รพ.สต.คันธุรี  อ.ท่าชนะ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยชายหญิงและห้องน้ผู้พิการ ที่ รพ.สต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จำนวน 1 รายการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วด้านข้าง ก่ออิฐฉาบเรียบครึ่งท่อน ด้านบนไม้รั้วเฌอรา จำนวน 120 ม. รพ.สต.บ้านใน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผนดินไหว)
ที่ รพ.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน  จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประการศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  รั้ว รพ.สต.คลองยา  อ.บ้านนาเดิม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยูนิตทันตกรรม  รพ.พุนพิน
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาล (ครั้งที่ 2) รพ.สต.วัง  อ.ท่าชนะ
สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) (ครั้งที่ 2 )      รพ.ชัยบุรี
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าฯ   รพ.พระแสง
ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาค่าก่อสร้างสถานีอนามัย ที่ รพ.สต.บางกุ้ง เลขที่ 95/2557 
ลว.27 พ.ย.  56    (ครั้งที่ 2)
ข้อตกลงเพิ่มเติ่มแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาค่าก่อสร้าง  อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินตรวจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 2 ชั้น
(ตัดรายการ) แบบเลขที่ 10829  เลขที่ 302/2557 ลว 26 พ.ค. 2557 (ครั้งที่ 1)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ยกเลิกสอบราคาซื้อ ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซค์  ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร   รพ.เคียนซา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอราคา  (อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง)  รพ.ท่าโรงช้าง)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
5,640 ตร.ม. (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ที่ รพ.ท่าโรงช้าง จำนวน 1 หลัง
รายละเอียดและเงื่อนไขในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เอกสารเลขที่ 1/2557 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะเต่าฯ
..........................................................................................................................................
 
การจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 9 เครื่อง จัดสรรให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 คัน ของ รพ.ท่าฉาง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
 
 
...........................................................................................................................................
 
รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตสุขภาพ    (นักจัดการงานทั่วไป/แพทย์แผนไทย)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ในสังกัด สสจ.สฎ.
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)    แพทย์แผนไทย
ใบสมัครพนักงานราชการ.
   
...........................................................................................................................................
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชุมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลโรคมะเร็งยุคโรคไร้พรมแดน"  ครั้งที่ 3
อบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดและการแปรผลคลื่นหัวใจ"
Training แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นฯ
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม
   
 
   ยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 
   วันที่ 26 กย.57 ณ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
   แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
   ปรับแก้รายละเอียด Templet ตัวชี้วัดปี 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2557
   

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 13-27 ตุลาคม 2557
ONE STOP SERVICE

.

ประกวด TO BE NUMBER ONE IDORS
ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5

.
สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

.
   

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.