นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2558
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงาน 3 ดี
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
   
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

 
 
 
 
.........
   
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
ฉบับเดือน ตุลาคม 2557  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 6 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 5 ปี 2558
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 4 ปี 2558
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
    แผ่นพับ: เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)
   
   
   
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  ยูนิตทำฟัน  จำนวน 1 ชุด  รพ.เคียนซา
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว  จำนวน 62 รายการ      รพ.เคียนซา
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศประหยัดไฟเบอร์ 5
(พร้อมติดตั้ง) รพ.ชัยบุรี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  11  รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รพ.ท่าชนะ
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน    รพ.กาญจนดิษฐ์
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,174 ตร.ม.  (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)ที่ รพ.บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จำนวน 1 หลัง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,326 ตร.ม.  (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)ที่ รพ.ไชยา อ.ไชยา จำนวน 1 หลัง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  (บ้านพักข้าราชการฯ  สสจ.สฎ)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   รพ.ท่าฉาง
การประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง ชนิดไฮเอ็น 2 หัวตรวจ จำนวน 1 รายการ 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันฯ     รพ.ท่าชนะ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อ รายการเครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือดฯ   รพ.ท่าชนะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร
คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตร.ม. ที่ สสจ.สฎ.  จำนวน 1 หลัง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รพ.กาญจนดิษฐ์
..........................................................................................................................................
 
การจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ของ รพ.พระแสง จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

   
 
 
...........................................................................................................................................
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (แพทย์แผนไทย)
ใบสมัครพนักงานราชการ.
   
...........................................................................................................................................
 
การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558
กำหนดจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับบุคคลทั่วไป
ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 19
ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ว.การสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น
อบรมทางวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดและการแปรผลคลื่นหัวใจ"
   
   
   
 
    คู่มือยุทธศาตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข        ....ปีงบประมาณ2558   (ฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่่2 ธันวาคม 2557)
  
   
ประชุมการพัฒนาระบบเยี่ยมบ้าน
และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558

.
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
ปีงบประมาณ 2558

.
โครงการรณรงค์ให้วัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบและหัด
ปีงบประมาณ 2558

.
สสจ.สุราษฎร์ธานีจัดประชุม
โครงการอบรมมาตรฐาน QA สู่การปฏิบัติ

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.