นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย

   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน เมษายน  2559  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 33 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 32 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 30 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน  รพ.กาญจนดิษฐ์
สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของ รพ.กาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีสอบราคาซื้อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2  รพ.ท่าชนะ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของ รพ.ไชยา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
จำนวน 2 รายการ รพ.ไชยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นล่าง รพ.สต.วัดประดู๋ อ.เมืองโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงฯ   รพ.ท่าชนะ.
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)    รพร.เวียงสระ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.พระแสง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ ของ รพ.ชัยบุรีด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)  สสจ.สฎ.
ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  สสจ.สฎ.
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ค.58 - เม.ย. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
 
 
   
...........................................................................................................................................
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้, เจ้าพนักงานพัสดุ,
นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานบริการ, นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ   รพ.ไชยา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์-
ปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.วิภาวดี       
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)   พนักงานซักฟอก
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ฝ่ายเวช
รับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.วิภาวดี        เลื่อนการสอบฯ
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและ คสช.
สธ.แจ้ง2ข้อหาผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่สระบุรี กำชับ สสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งสายด่วน อย.1556 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2559)
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ >> สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
ประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ
 
   
  ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.1 (มกราคม 2559)
     ปีงบประมาณ 2559
.

       เล่มยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี  2559 (ฉบับเต็ม)       
 
   
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนพ.สสจ.สุราษฎร์ฯ
พร้อมคณะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกาย

.
ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 28 ปี 2559. 

โครงการกิจกรรมรณรงค์ทายากันยุงแก่
นักท่องเที่ยว/ผู้เดินทาง ปีงบประมาณ 2559
 
.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

.
ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ปี 2559.

.
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.