นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2559
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 

 
 
   
 
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย

   
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน เมษายน  2559  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 25 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 20 ปี 2559
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 18 ปี 2559
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
กำหนดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ
ใบจองที่พักโรงแรม
แพ็คเก็ตทัวร์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รพ.กาญจนดิษฐ์
ยกเลิกการสอบราคาซื้อบริการตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice multi-detector
CT scan)แบบไม่จำกัดปริมาณ ครั้งที่ 2  รพ.กาญจนดิษฐ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รพ.ท่าชนะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รพ.ท่าโรงช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รพ.ท่าชนะ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ  รพ.พระแสง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารด้านหลังของ รพ.สต.นิคมสร้างตนเองฯ อ.เมืองฯ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น รพ.สต.บางกุ้ง อ.เมืองฯ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ  รพ.ดอนสัก
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)  สสจ.สฎ.
ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  สสจ.สฎ.
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ  รพ.พระแสง
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6รายการ
ของ รพ.ไชยา โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบราคาซื้อบริการตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice multi-detector CT scan)
แบบไม่จำกัดปริมาณ ครั้งที่ 2  รพ.กาญจนดิษฐ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ของ รพ.ไชยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าระบบบริการการจัดเก็บและจัดส่งภาพทางการแพทย์
พร้อมชุดแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.ค.58 - เม.ย. 59
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 สสจ.สุราษฎร์ธานี
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของ รพ.กาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
 
   
...........................................................................................................................................
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
          ขอเลื่อนการสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข    รพ.วิภาวดี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  รพ.บ้านนาสาร
การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัย (จพ.สาธารณสุข)
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.วิภาวดี        เลื่อนการสอบฯ
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญของรัฐบาลและ คสช.
สธ.แจ้ง2ข้อหาผู้ผลิตน้ำส้มปลอมที่สระบุรี กำชับ สสจ.ทั่วประเทศเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพอาหาร หากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติ แจ้งสายด่วน อย.1556 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2559)
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ >> สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
   
 
 
   
  ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.1 (มกราคม 2559)
     ปีงบประมาณ 2559
.

       เล่มยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี  2559 (ฉบับเต็ม)       
 
   
การประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะ
ต่อกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ
และแผนด้านสุขภาพระดับชาติ:ภาคใต้

.
นพ.สสจ.สุราษฎร์ฯ
นำคณะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
( One stop Service)

.
ร่วมประชุมเสริมสร้างความร่วมมือ
ภาคีเครือข่าย โครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน.

.
ร่วมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสาธารณสุข (กลุ่มสนับสนุนบริการ)
ในการนำระบบการบัญชาเหตุการณ์

.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA
.
.

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธาน

.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail สนง.: surats1@suratthani.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.