นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2557
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงาน 3 ดี
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
   
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
   
 
 
   
 
   
 
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012

 
 
 
 
.........
   
 
 
   
 
 
   
 
ฉบับเดือน มีนาคม 2557  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 26 ปี 2557
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 23 ปี 2557
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 22 ปี 2557
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
   
แนวปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
ประกาศและคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
       รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนมิถุนายน 2557
 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการ  รพ.กาญจนดิษฐ์
สอบราคาจ้างขยายเขตไฟฟ้า  จำนวน 1 รายการ  รพ.ท่าฉาง
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว   รพ.บ้านนาสาร
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์นั่ง ดับเบิ้ลแค๊ป ขับเคลื่อนสี่ล้อ เกียร์ออโตเมติกส์  จำนวน 1 คัน
รพ.สต.บางสวรรค์  อ.พระแสง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการฯ     รพ.วิภาวดี..
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 2 รายการฯ     รพ.วิภาวดี
สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า  ขนาด 50 ปอนด์  รพ.บ้านตาขุน
ยกเลิกสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาด 50 กิโลกรัม  รพ.บ้านตาขุน
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชนิดเรือนแถว  2 ครอบครัว รพ.พุนพิน  (รพ.สต.ท่าสะท้อน)
สอบราคาจัดซื้อตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร  รพ.ชัยบุรี
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุ่งรัง  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 1 หลัง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง อ.เวียงสระ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
การสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก  รพ.เคียนซา
สอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รพ.เคียนซา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,ุุ640 ตร.ม.(รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
จำนวน 1 หลัง  ที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
........................................................................................................................................................
 
 
 
   
 
 
........................................................................................................................................................
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นายช่างโยธา
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ใบสมัครพนักงานราชการ.
   
.....................................................................................................
 
การศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต
ประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
   
ประชุมโครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่ภาคใต้
ประชุมมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2557 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
อบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2557 เรื่อง "พยาบาลเวชปฏิบัติกับความก้าวหน้าในการรักษาโรคเบื้องต้นฯ"
 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา
   
  นำเสนองาน EPI

การพัฒนาบุคลากร  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2557

การจัดทำทะเบียนรายงานการให้บริการวัคซีน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  2557

การกวาดล้างโรคโปลิโอ

โครงการกำจัดโรคหัด  ตามพันธะสัญญานานาชาต

   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเตล็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
ประชุมนิเทศติดตามเร่งรัดงานสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2557
.

นพ.สสจ.สุราษฎร์ฯ ตรวจเยี่ยม
หน่วยบริการทางการแพทย์ ในงานคืนความสุข
ปรองดอง สมานฉันท์ สู้ประชาชนเมืองคนดี
.

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเทินผล (กวป)
ประจำเดือนมิถุนายน 2557

.

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จ.สุราษฎร์ธานี
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดทูบีนัมเบอร์วัน ระดับเพชร
.
   

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155
  E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.