นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
สมัคร Email_Egp ผ่าน  Web
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
 
   
......
 
 
   
 
เอกสารการประชุม  EHA 
13  มีนาคม 2561 สุราษฎร์ธานี
การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง
ปี 2560)
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)
Version 2.3 ปี 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประจำป
ีงบประมาณ 2561
วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT
.........
เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
  ดูDownload ทั้งหมดที่นี่
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 16 ปี 2561
 
การรายงานตัวปฏิบัติราชการของแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ที่ได้รับคำสั่งปฏิบัติงาน จ.สุราษฎร์ธานี ปี 2561  
กำหนดการจัดสรร แพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ. 2561  
ตารางการปฐมนิเทศ ฯ  วันที่ 21 พฤษภาคม  2561  
ตารางการอบรมสัมนาฯ  วันที่ 23-30 พฤษภาคม  2561  
 
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.กาญจนดิษฐ์
24พค61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกโดยการซ่อมแซมปรับปรุง
ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ตามแบบ ปร4 ปร5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.พุนพิน 30พค61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านน้ำหัก แบบเลขที่ 10746 พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม.          จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28พค 61

ราคากลาง เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์   รพ.กาญจนดิษฐ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย 2 ชั้น แบบเลขที่ 10746 พื้นที่ใช้สอย 300 ตร.ม. รพ.สต.พ่วงพรมคร
อ.เคียนซา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28พค 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องตรวจและห้องชัณสูตรอาคารผู้ป่วยนอก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23พค61
รายงานผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ........
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
ระบบดิจิตอล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) รพ.บ้านนาสาร 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมต่อเติมห้องปฐมพยาบาลและห้องรักษาผู้ป่วย รพ.สต.ปากฉลุยฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์พร้อมชุดแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archving and Communication system with Computed
digital ragiodraphy)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   
จ้างซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ ที่ รพ.สต.บ้านเกาะน้อย  รพ.พระแสง
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน แบบเลขที่ 817036 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม. รพ.สต.บางสวรรค์ (ครั้งที่2)
้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ รพ.บ้านนาสาร  จำนวน 2 รายการ
  .... ดูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด คลิ๊ก....   
การจัดซื้อยา Amlodipine 5 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(ข)  รพ.บ้านนาสาร
การจัดซื้อยา Simvastatin 20 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง(ข)  รพ.บ้านนาสาร
ราคากลาง เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์   รพ.กาญจนดิษฐ์
 
 
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน......
...........................................................................................................................................
 
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวันฯ   รพ.ชัยบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
       ระดับอำเภอคลิ๊กที่นี่
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการดำเนินงานตาม
โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment: ITA)

       
1.การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/การจัดการเรื่องร้องเรียน
2.การกำหนดให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
3.การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน
4.รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน
5.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7.รายงานผลการวิเคราะห์ปผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2560
8.แผนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
9.การร่วมกลุ่มการทำกิจกรรมของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

แบบสรุปรายชื่อข้าราชการขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปี 2560 
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2560.  
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
   
  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว
  ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
  สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่11
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในเขตสุขภาพที่ 11
  ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี2561
  ประชุมโครงการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2561
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2561
  สาธารณสุขสุราษฎร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เป้าหมายพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ข้าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกหมู่เหล่า เฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป้าหมายพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  นพ.สสจ.สุราษฎร์
เปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองมะเร็งเต้านม

  สสจ.สุราษฎร์ร่วมประชุมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
  ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย
  ร่วมรายการแหลงข่าวเช้านี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นเรื่อง
“ความเสี่ยงในการใช้ยาลดความอ้วนและเครื่องสำอางที่มีสารต้องห้าม”

  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดพิธีบูชาพระบรมอาจารย์หมอชีวกโกมารภัจจ์
และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย

  ประชุมรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัยการรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทยและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการแพทย์แผนไทย
  ร่วมให้การต้อนรับคณะจากส่วนหน้าฯ นำโดย
หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
พร้อมด้วยคณะจากสำนักพระราชวัง
 
ตัวแทนเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวฐิตารีย์ ทึ่งสุทธิกานต์ "โฟกัส"
คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 4 ฝ่ายหญิง กิจกรรมการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 8 ปี 2018
ระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศ
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจาก
ยาเสพติด Harm Reduction ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่
ครั้งที่ 148 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการประเมินระบบ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยปฏิญญาศรีวิชัย
โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน
  ประชุมการนิเทศงานและติดตามการดำเนินงานสาธารณสุข (คบสอ.)
ปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 154 , 155
  E mail สนง.:suratthani.prov@mophegp.mail.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.