การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ 
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
   
  การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  สสจ.สุราษฏร์ธานี
คำชี้แจงการส่งผลงานพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
1ตัวอย่างหนังสือนำส่งโครงการ(จธ1)
2แบบเสนอโครงการวิจัย(จธ2)
3แบบคำชี้แจง(จธ3)
4แบบยินยอม(จธ4)
   
  สมัครเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์
(แบบฟอร์ม 1 และ 2 จำนวน 2 sheet) แบบสำรวจ 8
1. แบบบันทึกข้อมูล ฉบับ ก
2. แบบบันทึกข้อมูล ฉบับ ข
3. แบบประเมินตนเองของสถานปฏิบัติงานฯ (แก้ไข 13.9.53)
A.หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันหลัก