คู่มือแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานอาหาร 2561 รพ.ไชยา
ขออนุญาตนำเผยแพร่การรวมกลุ่ม และจัดกิจกรรมปรับปรุงการบริหารงานให้มีความโปร่งใส  สสอ.คีรีรัฐนิคม
การปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.คีรีรัฐนิคม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ  สสอ.คีรีรัฐนิคม
การวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ   สสอ.คีรีรัฐนิคม
การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  สสอ.คีรีรัฐนิคม
คำสั่งและคู่มือการบริหารจัดการ ขั้นตอน และกระบวนการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์  สสอ.คีรีรัฐนิคม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน    สสอ.คีรีรัฐนิคม
แนวทางตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ สสอ.คีรีรัฐนิคม
ผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2561  สสอ.คีรีรัฐนิคม
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   สสอ.คีรีรัฐนิคม
ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 3 รพ.ท่าชนะ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในปี 2561 รพ.ท่าชนะ
ภาพภ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าชนะ ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความโปร่งใส  รพ.ท่าชนะ
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รพ.ท่าชนะ
ประกาศโรงพยาบาลท่าชนะ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  รพ.ท่าชนะ
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในปี พ.ศ. 2561 รพ.ท่าชนะ
คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2561  รพ.ท่าชนะ
คำสั่งโรงพยาบาลท่าชนะ เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของ รพ.ท่าชนะ
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สสอ.คีรีรัฐนิคม
คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม
คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุฯ สสอ.คีรีรัฐนิคม
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.คีรีรัฐนิคม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุฯ สสอ.คีรีรัฐนิคม
การวิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  สสอ.ท่าชนะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ เครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าชนะ ปีงบประมาณ 2561
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สสอ.ท่าชนะ
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.ท่าชนะ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สสอ.ท่าชนะ
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป สสอ.ท่าชนะ