ู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์ (8) กระบวนงาน
1.การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
2.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
3.การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
4.การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
5.การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
6.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
7.การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
8.การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
   
  คู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านเครื่องสำอาง (2) กระบวนงาน
1.การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ
2.การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง
   
  คู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านยา (14) กระบวนงาน
1. การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป
2. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทะเบียนตำรับยาโบราณฯที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
3. การขึ้นทะเบียนตำรับยาโบราณสูตรเดี่ยวหรือยาหม่องสูตรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว
4. การอนญาตผลิตนำสั่งยาตัวอย่างเพื่อขึ้นทะเบียน (ยบ.8)
5. การออกใบแทนใบสำคัญขึ้นทะเบียนตำรับยา
6. การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
7. การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
   และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
8. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
9. การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
10 การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน
11. การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
12. การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ
13. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4
14. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3
   
  คู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านวัตถุเสพติด (4) กระบวนงาน
1. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (2) (1)
2. การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก (สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและหน่วยงานราชการ) (1)
3. การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน) (2)
4. การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ (2)
   
  คู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย (11) กระบวนงาน
1. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
2. การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที 3
3. การต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
4. การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
5. การขอใบแทนใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
6. การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
7. การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
8. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
9. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีไม่ตรวจสถานที
10. การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
11. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่
   
  ู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านสถานพยาบาล (14) กระบวนงาน
1.การขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก (9กค.58)
2.การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (9กค.58)
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก (9กค.58)
4.การขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการคลินิก (9กค.58)
5.การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก (9กค.58)
6.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก (9กค.58)
7.การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกกรณีผู้รับอนุญาตตาย (9กค.58)
8.การแจ้งเลิกคลินิก (9กค.58)
9.การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก (9กค.58)
10.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (9กค.58)
11.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก (9กค.58)
12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (9กค.58)
13.การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิกการขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (9กค.58)
14.การขอแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541 (9กค.58)
   
  ู่มือประชาชนในการขออนุญาตด้านอาหาร (17) กระบวนงาน
1. การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
2. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
3. การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
4. การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร
5. การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
6. การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
7. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)

8. การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิต
    และสถานที่เก็บ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง

9. การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
10. การขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอเพิ่มประเภทอาหาร
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทนใบอนุญาตฯ
12. การขอย้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
13. การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
14. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์ ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
15. การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
16. การอนุญาตโฆษณาอาหาร (2)
17.คู่มือประชาชน แก้ไข 27-5-58 (Re-Process)