สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  
     
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564  
     
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563  
     
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562  
     
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน  2561.  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม  2561  
     
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์  2560  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม  2560  
     
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์  2559  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม  2559  
     
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2558  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม  2558  
     
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม  2557.  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม  2557  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม  2556  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน  2556  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม  2556  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน  2556  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม  2556  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2556  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน  2556  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2556