นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนออกหน่วย พอ.สว. ปี 2557
หมายเลขโทรศัพท์
   งานการเงินและบัญชี
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
การจองห้องประชุม
แผนการประชุม
ส่งข้อมูลทางFTP
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระบบรายงาน 3 ดี
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
   
 
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
.........
   
 
 
   
 
 
   
 
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ ๕๑ ปี ๒๕๕๖   
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ ๕๐ ปี ๒๕๕๖   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
   
จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2557   สสจ.สฎ
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงพักถังอ๊อกซิเจน ของ รพ.พระแสง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลติก คอนกรีต พร้อมที่จอดรถยนต์  รพ.พระแสง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน  รพ.พระแสง
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมห้องน้ำ  รพ.พระแสง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะเต่า อ.เกาะพงัน  จำนวน 5 รายการ
   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.
สอบราคาจ้างเหมางานบริการซักฟอก   รพ.บ้านตาขุน
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมามาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (CAB)   รพ.สต.คองน้อย  /  รพ.สต.ชัยบุรี   /  รพ.สต.ไทรทอง      อ.ชัยบุรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ครั้งที่ 3  รพ.ท่าชนะ
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 รพ.ท่าชนะ
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บถังออกซิเจน  จำนวน 1 หลัง  รพ.ท่าฉาง
-- การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น กว้าง 8 ม. ยาว 28 ม.(ร้านอาหารและร้านค้าสวัสดิการ)
    ที่ รพ.กาญจนดิษฐ์  อ.กาญจนดิษฐ์

-- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
........................................................................................................................................................
 
การจ้างก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง)และอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ที่ รพ.ท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
 
   
 
 
........................................................................................................................................................
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รพ.วิภาวดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2  (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
   
.....................................................................................................
 
แผนพัฒนาบุคลากรจังหวัด ปี 2557             
  แบบแสดงความจำนงลาศึกษา
  หนังสือยินยอม
  แบบสรุปรายชื่อผู้แสดงความจำนงลาศึกษา
ยุทธศาสตร์์ตัวชี้วัดและแนวทางจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557  
(คลิกขวาแล้ว save target as จะโหลดเร็วขึ้น)          ฉบับปรับปรุงวันที่ 30 ต.ค. 56 
   
   
ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2556 เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สุขภาพจิตของครอบครัว"
ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
   
ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและเมินผล (กวป)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

..
สรุปผลช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในรายการเช้านี้ที่ NBT

.
ต้อนรับคณะทีมรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการทางการแพทย์
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี.


.
สวัสดีปีใหม่ 2557
และขอพรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลแม่ข่ายและศูนย์รับส่งต่อ (NODEX)

..
   

                                                                                        งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                                                                               ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
                                                                                                      โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 155

                                                                                   E mail : vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com