นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
ห้องปฎิบัติการสุขภาพ จ.สุราษฎร์ธาน
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์
 
   
 
รายงานการประชุม  กวป.   
ระบบงานสารบรรณ
ส่งข้อมูลทางFTP
พิกัดสถานพยาบาลGIS
ตรวจสอบสิทธิรักษา
สิทธิรักษานาย ทบ.
ใบสมัครEmail ภาครัฐ
สมัคร Email_Egp ผ่าน  Web
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  สสจ.สุราษฎร์ธานี
แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
คู่มือระบบค่าใช้จ่ายฯ e-Get
 
   
......
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
 
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 31 ปี 2560
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 26 ปี 2560
     **รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่ 24 ปี 2560
     ## แนวทางการดูแลผู้ป่วย ไข้เลือดออก (สำหรับครอบครัว)   
     ## นวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
...
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รพ.ไชยา
ประกวดราคาซื้อยา Fluticasone+Salmeterol (250 mcg + 50 mcg) DPI ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
ทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารพักพยาบาล แบบ 20 ห้องนอน อาาคร คสล 3 ชั้นครึ่ง
กว้าง 10.35 ยาว 27 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 279.45 ตร.ม.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รพ.ชัยบุรี
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   รพ.ท่าชนะ
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  รพ.ท่าชนะ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ของ รพ.สต.นิคมสร้างตนเองขุนทะเล ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกการสอบราคาจ้างซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ ที่ รพ.สต.บ้านเกาะน้อย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีสอบราคา
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รพ.สต.บ้านเกาะเต่า ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงาน สสจ.สฎ.
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  สสจ.สฎ.
   
ทางเชื่อมตึกผู้ป่วยนอก กว้าง 2.5 ม. ยาว 21 ม.  รพ.คีรีรัฐนิคม
ครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ  รพ.คีรีรัฐนิคม
รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1800 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อแบบดับเบิ้ลแค็บยกสูง
รพ.คีรีรัฐนิคม
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู 11 ตัว ขนาด 44,000 บีทียู 1 ตัว  รพ.คีรีรัฐนิคม
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ  รพ.ไชยา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลชัยบุรี พื้นที่ใช้สอย 421.236 ตร.ม.
ซ่อมแซมปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน  จำนวน 1 คัน
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการจัดจ้างขยายพื้นที่อาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด กว้าง 11 ม. ยาว 22 ม. พื้นที่ใช้สอย 242 ตร.ม.
แบบเลขที่ 52557 รพ.พระแสง  จำนวน 1 หลัง
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ เครื่องไฮรโดรเจนเพอร์อ๊อกไซค์พลาสม่า ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ของ รพ.พระแสง
 จำนวน  1 เครื่อง
จ้างซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ รพ.พระแสง
จ้างซ่อมแซม 3 รายการ  รพ.สต.เกาะน้อย
ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย ขนาด กว้าง 9 เมตร ยาว 14 เมตร   รพ.สต.บ้านกันหลา
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน แบบเลขที่ 8170-36 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.  รพ.สต.บางสวรรค์
้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร  จำนวน 2 รายการ
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกโดยการซ่อมแซมปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ฯ  รพ.พุนพิน
ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ตัว    รพ.พุนพิน
ก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและพักขยะ 2 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง  (รพ.ท่าโรงช้าง)
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ  (รพ.ท่าโรงช้าง)
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต. ขนาดพื้นที่ 80 ตร.ม.  (รพ.สต.บ้านห้วยกรวด)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ท่าโรงช้าง)
   
การจัดซื้อยา Janumet (Sitagliptin 50 mg + Metformin 500 mg) tablet  รพ.บ้านนาสาร
การจัดซื้อยา Metformin 500 mg.tablet  รพ.บ้านนาสาร
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร Marima Hub 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
ding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว กายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก นึ่ง จ่ายกลางและพัสดุ เป็นอาคาร คสล.
3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,398 ตร.ม. รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biddig)
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน......
...........................................................................................................................................
 
ับสมัครคัดเลือกแพทย์แผนไทยทดแทนตำแหน่งที่ลาออกจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
การรับสมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุงรายวัน) รพ.พุนพิน
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
(รายเดือน)
การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกและย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินกองทุนโลกด้านวัณโรค
รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (นักทรัพยากรบุคคล)
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

แบบสรุปรายชื่อข้าราชการขออนุมัติสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ
พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปี 2560 
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ระบบ Mobile Application "DPM Reporter"
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2560.  
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมฯ สำหรับ > สป.สธ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
 
   
  โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) Version 2.3 ปีงบประมาณ 2561     
    รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2561 
      วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT

       เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
 
    เอกสารประกอบ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
รอบที่ 2  ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 17 - 19  กรกฎาคม  2560
 
       แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
     (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย
 
    ดาวน์โหลดโปสเตอร์สมุนไพร  
      คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
      รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
       ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข
       คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตจรฐาน ข้อมูลด้านสุขภาพ   
     กระทรวงสาธารณสุข  Version 2.2 (กันยายน 2559)
     ปีงบประมาณ 2560 .
            
          รายการรหัสมาตรฐานอ้างอิงใน 43 แฟ้ม
   
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำและทางอากาศ
.
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

.
ีม EOC .สสจ. สุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติภาระกิจลงพื้นที่ในเขตพื้นที่
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.
นพ.สสจ สุราษฎร์ เปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วม
ด้านการแพทย์ฯล่าสุดในเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร . 0  7727  2784  ต่อ 108 , 154 , 155
  E mail สนง.:suratthani.prov@mophegp.mail.go.th
  E mail (web): vitaya.k@moph.mail.go.th  ::: kantata93@gmail.com


.