นายแพทย์มนู  ศุกลสกุล  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   
 
 
 
   
 
 คู่มือการใช้งาน Qof จังหวัด
  แผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมจริยธรรม ปี 2560

การอบรมให้ความรู้เรื่องผลประะโยชน์ทับซ้อน
แผนการปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การศึกษาฝึกอบรมภายในประเทศ
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการ
ไปศึกษาภายในประเทศ   (ใหม่)
หลักฐานในการทำสัญญาฯ
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ใหม่)
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษฯ (ต่อฯ)
                    ดูทั้งหมด...
 
 
   
......
 
 
   
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2562

การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง
ปี 2560)
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม)
Version 2.3 ปี 2561
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข  ประจำป
ีงบประมาณ 2561
วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT
.........
เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
  ดูDownload ทั้งหมดที่นี่
 
 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
   
ความรู้ด้านโภขนาการ
ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
ความรู้ด้านสุขภาพจิต
อย.ออกกฎ กำหนดมาตรฐาน
ร้านขายยา

บทวิทยุ  อย น้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  
   
 
   
   
   
   
   


ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์


ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องเจตนารมย์การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
งานวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีไปปฏิบัติ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานวิจัย เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลการประกวดสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมิน 1/2563
ขอแจ้งเลื่อนการสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัด ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. หนังสือราชการ-การสืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์ร่วมระดับจังหวัดฯ ปี2564
2. เอกสารและเงื่อนไขในการเสนอเพื่อสืบราคาวัสดุการแพทย์
3. ใบเสนอราคารายการวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ ปี 2564
4. แบบเสนอข้อมูลวัสดุการแพทย์
5. รายการวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ ปี 2564
6. คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์สืบราคาร่วมจังหวัดฯ

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขสุขใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerence)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤการปฎิบัติงานต่ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมรม STRONG สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก, ลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก, พนักงานราชการทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก, พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นและดีมาก, ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โรงพยาบาลไชยา
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลไชยา
เผยแพร่ดัชนีความโปร่งใส โรงพยาบาลไชยา
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลไชยา
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 โรงพยาบาลท่าชนะ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการจัดซือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.2)
แนวทางการางระะบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจััดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงค์มาตรฐานทางคุณธรรมฯ ทางเวปไซค์ของ สสจ.
แนวทางการตรวจสอบถึงความกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ    สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการจัดสรรงบประมาณายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562    สสอ.คีรีรัฐนิคม
ผลการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปีงบปะมาณ 2562   สสอ.คีรีรัฐนิคม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
แผนการดำเนินงานจัดซ้อจัดจ้าง ปีงบปะมาณ 2562  สสอ.คีรีรัฐนิคม
แบบสรุปการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างใรอบเดือนพฤศจิกายน  รพ.ท่าชนะ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปีงบประมาณ 2563 
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข 
   
!!! สรุปสาระสำคัญที่ลงนามแล้ว !!!
   
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 2
สาระสำคัญที่ลงนามแล้ว 1
   
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 3) โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 20 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 13 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 119 รายการ โรงพยาบาลบ้านนาเดิม
ประกวดราคา ซื้อครุภะณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคลอดและผ่าตัด เนื้อที่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 17.50 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา การขายพัสดุชำรุดไม่ใช้ราชการแล้ว จำนวน 217 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด โรงพยาบาลพุนพิน
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลวิภาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลวิภาวดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื้อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาง 20 เมตร รพ.สต. บ้านเหนือคลอง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม 30%) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติแบบมีระบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคลอดและผ่าตัด เนื้อที่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 17.50 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลายฯ) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลท่าชนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกำยาน อำเภอพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โรงพยาบาลท่าชนะ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) เป้นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต. เนื่อที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร รพ.สต. บ้านเหนือคลอง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู 1 เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องจ่ายยา จำนวน 1 รายการ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) โรงพยาบาลท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเกาะสมุยและโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องฉุกเฉินและห้องทันตกรรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง  จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลชัยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA. พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลไชยา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Digital Radiography (DR) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography (CR) พร้อมระบบการจัดเก็บภาพและและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารประจำปี 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปั 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ขนาด กว้าง 4.50 x ยาว 17.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.75 ตรม. รพ.สต. บ้านบางกำยาน อำเภอพระแสง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเอกซเรย์ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (ไม่น้อยกว่า 16 Slice multidetector CT scan) แบบไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์งานคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลไชยา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเติมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรูป อำเภอพระแสง
ประกาศแผน โครงการเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Picture Archiving and Communication System with computed digital radiography) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 18 แห่ง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบท่อประปาระยะทาง 340 ม. โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเชื่อมหลังคาเมทัลชีท ความยาว 120 เมตร พื้นที่ 240 ตร.ม. โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
   
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 20 รายการ โรงพยาบาลพระแสง
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑการแพทย์ 6 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ รายการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑการแพทย์ 7 รายการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลท่าชนะ
โครงการจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftoop) ขนาด 150 กิโลวัตต์ รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.กาญจนดิษฐ์
การจัดซื้อยา Fluticasone+Salmeterol (250 mg+50mg) DPI โรงพยาบาลนาสาร
การจัดซื้อยา Losatan 100 mg tablet ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลนาสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งฯ  รพ.กาญจนดิษฐ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องตรวจและผ่าตัดในลำไส้ช่องท้องฯรพ.กาญจนดิษฐ์
 
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาวิกฤติการเงิน การคลัง ระดับ 4-7 จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 600 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Smart Energy) สำหรับอาคารในหน่วยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแปลน 9567 อาคารสถานีอนามัย 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 288 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน 1 หลัง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมช่องลิฟท์ขนผู้ป่วย 3 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟท์ขนผู้ป่วย พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,64 ตารางเมตร ตามเอกสารเลขที่ ก.14/ม.ค./61 จำนวน 1 งาน ณ โรงพยาบาลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทไฟตก/ไฟดับ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลวิภาวดี
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระแสง
   
  เสนอแนะ ร่างขอบเขตของงาน..
...........................................................................................................................................
 
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2563 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนัก นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (จ้างเหมาบริการ) สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2563 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 5/2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (จ้างเหมาบริการ) สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2563 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (จ้างเหมาบริการ) สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 ก.ย. 2563)
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำโรงแปรรูปสมุนไพรมะขามเตี้ย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 ก.ย. 2563)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน โรงพยาบาลชัยบุรี
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ (จ้างเหมาบริการ) ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก สัังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ บัญชีรายชื่อผูผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2563 ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  -------------------------------------------------------------------------------------
ใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป
   
...........................................................................................................................................
 
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562
ผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
       ระดับอำเภอคลิ๊กที่นี่
ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2561

ใบแสดงความจำนงขอลาศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ 

พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2559.
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
ประกาศ สสจ.สฎ. เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัว 5 ศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสุขภาพแห่งใหม่
ภายใต้โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองสุราษฎร์ธานี
   
 
   
  นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 และคณะเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 19 และเตรียมรับการตรวจราชการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อ. เกาะสมุย
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ คล้ายอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต พร้อมด้วย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ พระอนุเสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนการุณราษฎร์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077272784  โทรสาร. 077281263
Email สนง. : suratthani.prov@mophegp.mail.go.th


.