เอกสารการประชุม  EHA   13  มีนาคม 2561   สุราษฎร์ธานี
    การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  (ฉบับปรับปรุง ปี 2560)      
    โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (43 แฟ้ม) Version 2.3 ปีงบประมาณ 2561     
    รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2561 
      วิธีการใช้งาน ICD 10 TM Simplified 2017  เบื้องต้น     PPT

       เอกสาร ICD 10 TM Simplified 2017   PDF
       แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
     (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในประเทศไทย
 
    ดาวน์โหลดโปสเตอร์สมุนไพร  
      คู่มือ แนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว  (รพ.สต.ติดดาว)
       ดาวน์โหลด แนวทางการใช้ตราอัตลักษณ์ กระทรวงสาธารณสุข