เลขการอนุมัติ เรื่อง คำสำคัญ ผู้วิจัย/หน่วยงาน
       
4328082566 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมการดูแลตนเอง, อำเภอชัยบุรี วิไล เพ็งอุดม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี

4228082566

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะอลไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, โรคไตเรื้อรัง, โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ชมัยพร นิยมจิตร์
ญาณภัทร วิจิตร
โรงพยาบาลพระแสง

4128082566 การเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบโดยการระงับความรู้สึกด้วยวิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่กับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ในโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ไส้เลื่อนขาหนีบ, การผ่าตัดไส้เลื่อน, การใช้ยาชาเฉพาะที่, การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ธีรวัฒน์ ลิมป์พานิชกุล
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

4022082566

การพัฒนาแนวทางการสร้างพลังชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 การสร้างพลังชุมชน, การเฝ้าระวังและป้องกันโรค, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สุวิทย์ มากทรัพย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่วงพรมคร

3922082566 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรคไข้เลือดออก, พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก สมเกียรติ แก้วผุดผ่อง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเปา

 

ประสิทธิผลการเผายาสมุนไพรต่อระดับความเจ็บปวดและกำลังกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนทับเส้นประสาท คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเผายา, โรคหมอนรองกระดูก

ศุภวรรณ บุญเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี

  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โควิด-19, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พิมพ์พิศา ช่วยจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี

3810082566

รูปแบบการพัฒนาการให้คำปรึกษาแบบเอื้ออาทรของบุคลากรทาการแพททย์ในสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม การพัฒนาการให้คำปรึกษา, การให้คำปรึกษาแบบเอื้ออาทร, สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม

บุญวรรณ์ สุโกศล
โรงพยาบาลบ้านนาสาร

3710082566 ปัจจัยที่ีมีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ป่วยโรคเบหวานชนิดที่ 2 พิรกิจ วงศ์วิชิต
โรงพยาบาลดอนสัก

3610082566

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกคลองศิลา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรืธานี โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้, พฤติกรรมสุขภาพ, 3อ2ส

จรินทร์ รัตนวุฒิ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกคลองศิลา

3530062566 ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ของอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง, อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ปิยะนาถ รักษาพราหมณ์
โรงพยาบาลพุนพิน

3422062566

การพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤตที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง : กรณีศึกษา 2 ราย ภาวะความดันเลือดในปอดสูง, ทารกแรกเกิดวิกฤต, การพยาบาล

สุภวรรณ กุศลชู
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

3322062566 สถานการณ์การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คุณภาพชีวิต, ตำบลจัดการ, การมีส่วนร่วม, สถานการณ์ วิสุทธิ์ สุขศรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3222062566

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไชยา ความผูกพันธ์ต่อองค์กร, เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไชยา

สุริยา เชื่องช้าง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย

3116062566 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ  : กรณีศึกษา 2 ราย
การพยาบาล, ปอดอักเสบ, ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูง สิรวีย์ ขวัญเมือง
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

3015062566

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ, ปัจจัยนำ, ปัจจัยเอื้อ, ปัจจัยเสริม

วราภา จันทร์เอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2922052566 ปัจจัยที่มีผลต่อการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันและความสัมพันธ์ต่อการเกิดฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเคลือบหลุมร่องฟัน, การยึดติดสมบูรณ์, ฟันกรามแท้, โรคฟันผุ ธนิษฐา ลักษิตานนท์
โรงพยาบาลท่าฉาง

2814052566

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการป้องกันตนเองจากโควิด-19 กรณีศึกษา : ผู้สูงอายุ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การพัฒนาศักยภาพ, ผู้สูงอายุ, การป้องกันโควิด-19

วินัย อินทร์ชนะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

2715052566 การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการพยาบาลในการบันทึกทางการพยาบาลของบุคลากรหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมในโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การบันทึกทางการพยาบาล, กระบวนการพยาบาล, หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม นิยดา ประแปง
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

2618042566

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคลินิคคนรักษ์ปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคร่วม, ความรู้, ทัศนคติ, การปฏิบัติตัว

อรวรรณ เกียรติกุลพงศ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

2518042566 การยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟันและการเกิดฟันผุของฟันกรามแท้ซี่แรก ที่ระยะเวลา 5 ปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเคลือบหลุมร่องฟัน, การยึดติดของสารเคลือยหลุมร่องฟัน, ฟันผุ นรัญจ์ โกสิยพันธ์
โรงพยาบาลพนม

2430032566

การพยากรณ์การรอดชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยใช้ Trauma related injury serverity score (TRISS) อุบัติเหตุ, การจราจร, อัตราการรอดชีวิตฉุกเฉิน

จารุวัฒน์ สำลีพันธ์
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

2331012566 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทัศนคติ, พฤติกรรมการป้องกันโรค, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, บุคลากรทางการแพทย์ จีระศักดิ์ กรมาธิตย์สุข
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

2207122565

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, การมีส่วนร่วม, ภาคีเครือข่าย, อำเภอเคียนซา

สาธุพิสุทธิ์ นิยมจิตร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา

2102122565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของโรคไข้รากสาดใหญ่ในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข้รากสาดใหญ่, ความรุนแรงของโรค, SOFA score ธัญลักษณ์ วรเดชากุล
โรงพยาบาลไชยา

2019042565

Torectomy torus mandiburalis ปุ่มกระดูกขากรรไกรขนาดใหญ่, ผ่าตัดภายในช่องปาก, โรงพยาบาลบ้านนาสาร

จารุพร สุริยาชัย
โรงพยาบาลบ้านนาสาร

1912042565 ประสิทธิผลของยาแคปซูลมะระขี้นกในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผุ้ป่วยเบาหวานระยะเริ่มต้น ในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มะระขี้นก, เบาหวาน, น้ำตาลในเลือด วิลาสินี ฉิมภักดี
โรงพยาบาลชัยบุรี

1813122564

ประสิทธิผลการจัดโปรแกรมการให้สุขศึกษา 3 รูปแบบ ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ในคลินิกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลกาณจนดิษฐ์ โรคข้อเข่าเสื่อม, โปรแกรมสุขศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพ

ดวงจันทร์ กอธวัช
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

1709122564 การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในเครือข่ายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมรรถนะของพยาบาล, ผู้ป่วยแบบประคับประคอง, สมรรถนะทางคลินิก วราภรณ์ มีแสง
โรงพยาบาลบ้านนาสาร

1607122564

ประสิทธิผลของการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี โรงพยาบาลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การให้สุขศึกษา, ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ

อุส่าห์ สมุทรผ่อง
โรงพยาบาลบ้านนาเดิม

1501122564 ผลของการวางแผนการจำหน่ายโดยการให้คำปรึกษาร่วมกับการให้ความรู้ ต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, การวางแผนจำหน่าย, การให้คำปรึกษา, การให้ความรู้ วาสนา ศรีวิศาล
โรงพยาบาลท่าชนะ
1430112564 การรักษาคลองรากฟันที่ปลายรากฟันเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ด้วยวิธีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์ในฟันกรามน้อยแท้ล่างซ้ายซี่ที่ 2 ปลายรากฟันเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์, รีเจเนอร์เรทีฟเอ็นโดดอนติกส์, โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

ฑิตา ผลพลังกูล
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

1314092564 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, พฤติกรรมสุขภาพ, การมีส่วนร่วม พรทิพย์ เอกสุวีรพงษ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1213092564 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองที่เน้นการสนับสนุนของสามีต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นในชุมชน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การสนับสนุนของสามี, มารดาวัยรุ่น

ภาวดี ทองเผือก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

1113092564 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ, กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สามารถ รูปสมดี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1002092564 คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ในอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณภาพชีวิต, ภาระการดูแล, สมองเสื่อม

เยาวดี โพกุล
โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม

0902092564 ประสิทธิผลของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบเข้มข้นของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มวัยทำงานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ โรงพยาบาลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ป่วยเบาหวาน, วัยทำงาน, โปรแกรมค่ายเบาหวาน จริยา หนูแสง
โรงพยาบาลพระแสง
0807072564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันธ์ต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความผูกพันธ์องค์กร, บุคลากร, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค้ำจุน

รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร
โรงพยาบาลวิภาวดี

0719032564 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ในมารดาครรภ์แรกที่คลอดบุตรโดยการผ่าตัดทางหน้าท้องต่อความพร้อมก่อนการจำหน่าย
โปรแกรมเสริมสร้างความรู้, มารดาครรภ์แรกที่คลอดโดยการผ่าตัดทางหน้าท้อง จุฑารัตน์ แซ่ล้อ และคณะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
0619032564 อุบัติการณ์การเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำของทารกแรกเกิดในห้องคลอดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
อุบัติการณ์, ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ, ทารกแรกเกิด ปารณีย์ มีมาก และคณะ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
0516032564 ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ, นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ รุ่งฤดี แก้วชลคราม
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
0428122563 การพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาลท่าชนะ ผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการส่งต่อ, การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล, อาการทรุดลง มณฑา คงรัสโร
โรงพยาบาลท่าชนะ
0327112563 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

อัคเดช กรีมละ
สาธารณสุขอำเภอท่าชนะ

0227112563 ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความผูกพันต่อองค์กร, เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชัยบุรี พิสิฐ แป้นหอม
สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี
0126102563 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ไปปฎิบัติของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ, นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สิงห์ณกรณ์ ใจชื่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี