ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
300 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.สต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้แเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบอินเมอร์เตอร์) ชนิดแขวน จำนวน  14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding) iรพ.บ้านนาเดิม
ผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ รพ.สต.บ้านเกาะเต่า
จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างรื้อถอนและติดคั้งระบบสายไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสานเมน
อาคาร รพ.พุนพิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ  285 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง และ สสอ.เวียงสระ 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตร.ม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.เวียงสระ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ  รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ฯ รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สสอ.คีรีรัฐนิคม 1 หลัง และ สสอ.พระแสง 1 หลัง
และ สสอ.วิภาวดี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล)
จำนวน 1 คัน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.ไชยา 
ผู้ชนะการเนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ
สสจ.สฎ.   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสมุนไพรแคปซูล 2 รายการ ประกอบด้วย 1.แคปซูลขมิ้นชัน 12,000,000
แคปซูล  2.แคปซูลฟ้าทะลายโจร 8,000,000 แคปซูล  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รพ.ท่าฉาง
ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมืองต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพร.เวียงสระ
ผู้ชนะการเนอราคาประะกวดราคาจ้างจ้างเหมาชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด
Digital Radiographyเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิด Computed Radiography 
พร้อมระบบจัดเก็บภาพและส่งข้อมูลทางการแพทย์ รพร.เวียงสระ
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในฯ  รพร.เวียงสระ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด 200/50 MBps ประจำเดือนตุลาคม 2561-
กันยายน 2562 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  สสจ.สฎ.
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ๊กซเรย์ CBCT  รพ.พุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด  รพ.ไชยา
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบริการงานทันตกรรม  รพ.พุนพิน
ู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในของ รพ.พระแสง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562  ฯ   รพ.ท่าชนะ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2562  ฯ   รพ.ชัยบุรี
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซฒรั้ว รพสต.บ้านท่าไท อ.ท่าชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพ.ไชยา ปีงบประมาณ 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงรั้วและป้ายด้านหน้าโรงพยาบาลฯ รพ.บ้านนาสาร
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคาร ผู้ป่วย รพ.กาญจนดิษฐ์ 1 งาน จำนวน 2 รายการฯ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร 10 เตียง เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัดฯ
รพ.พระแสง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  รพ.กาญจนดิษฐ์
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซม จำนวน 3 รายการ รพ.สต.บ้านเกาะน้อย
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกฯ  รพ.พุนพิน
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. น้ำหักฯ